החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

ביטוח אובדן כושר עבודה - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

עובד או מעביד יכולים לרכוש ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה של העובד. ביטוח זה אמור לכסות את פיצוי העובד במקרי אבדן כושר עבודה עקב תאונה או מחלה. מטרת הביטוח היא לאפשר לעובד לשמור על רמת החיים בה חי לפני האירוע שגרם לאבדן כושר העבודה.

הפיצוי משולם במקרה בו העובד אינו כשיר לעבוד בעבודתו או בעבודה דומה בשל תאונה או עבודה. הפיצוי משולם רק בתום תקופת המתנה בצורת קצבה חודשית כל עוד המבוטח אינו יכול לעבוד.

סכום הקיצבה לא יעלה על 75% מן השכר המבוטח בפועל, המוגדרת בתור הכנסתו הממוצעת של העובד ב-12 החודשים שקדמו לארוע.

ניכוי מס בעבור רכישת ביטוח

רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה באופן פרטי תוכר בהוצאה עד 2.5% אחוז מגובה השכר ש בגינו אין לשכיר ביטוח במקום העבודה.

פקודת מס הכנסה - ניכוי על רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה

32. בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל -

(14)* (א) הוצאה לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה;

(ב)על אף הוראות פסקת משנה (א), היתה ההכנסה שבשלה נרכש ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2), והביטוח הוא ביטוח מועדף, לא יותרו ניכויים בשל הוצאה לרכישת הביטוח המועדף שהיא בסכום העולה על 2.5% מההכנסה כאמור שהיא הכנסה חייבת; ואולם אם שילם המעביד בעבור עובדו לקופת גמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, סכום בשיעור העולה על 5% ממשכורתו של העובד, יופחת מהשיעור הנקוב ברישה, ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד כאמור, לבין 5%;

לענין פסקה זו -

"ביטוח מועדף" - ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים, התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

1. תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי, נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות;

2. אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת אבדן כושר עבודתו או עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם;

"ביטוח מפני אבדן כושר עבודה" - כהגדרתו בסעיף 3(א);

"מרכיב תגמולי המעביד", "משכורת" - כהגדרתם בסעיף 3(ה3);

"קופת גמל" - (נמחקה).

פקודת מס הכנסה - מיסוי קיצבת אובדן כושר עבודה

3. (א) סכום שהגיע לידי אדם על פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, יבוא בחשבון לקביעת רווחיו או הכנסתו; לענין זה, "ביטוח מפני אבדן כושר עבודה" - ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אבדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה, והכל בין אם הכספים על פי הביטוח שולמו בסכום חד-פעמי ובין אם שולמו בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו בידי אחר.


צור קשר!

Back to Top