החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

לפי סעיף 35 בפקודת מס הכנסה ניתנת לעולה חדש הטבה באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 החודשים הראשונים מיום עלייתו ארצה.

תוכן [ הסתר ]

לפי סעיף 35 בפקודת מס הכנסה ניתנת לעולה חדש הטבה באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 החודשים הראשונים מיום עלייתו ארצה.

הזיכוי הניתן הוא:

  • חודשים 0-18 לשהיית העולה בארץ - 1/4 נקודת זיכוי לחודש
  • חודשים 19-30 לשהיית העולה בארץ - 1/6 נקודת זיכוי לחודש
  • חודשים 30-42 לשהיית העולה בארץ - 1/12 נקודת זיכוי לחודש

עולה חדש שעלה ארצה וסמוך לעלייתו התחיל לשרת בצבא זכאי לבקש מפקיד השומה לדחות את התחלת זכאותו לנקודות זיכוי עד למועד שחרורו מהשירות הצבאי , על מנת לא להפסיד את הזכויות האלה עקב שירותו הצבאי.

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

35. זיכוי לעולה [תיקון: תשכ"ה, תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תשל"ז, תשנ"ב]

(א) בחישוב המס של עולה יבואו בחשבון -

1. 1/4 נקודת זיכוי לכל חודש משמונה עשר החדשים הראשונים לעלייתו לישראל;

2. 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש משנים עשר החדשים שלאחריהם;

3. 1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים עשר החדשים שלאחריהם.

(ב) בחישוב מס של בן זוג רשום שהכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו שהוא עולה, והמס על הכנסתם מחושב במאוחד, יובאו בחשבון נקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שאם הכנסתו של בן הזוג שאינו בן זוג רשום איננה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות הזיכוי האמורות בסעיף קטן (א) ובסעיף 38, לא תיכלל הכנסת בן הזוג שאינו בן זוג רשום בחישוב הכנסתו החייבת של בן הזוג הרשום, ובחישוב המס של בן הזוג הרשום לא יובאו בחשבון נקודות הזיכוי האמורות.

(ג) הזיכוי האמור יינתן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאת בתקופת ארבעים ושנים החדשים האמורים, לפי מספר החדשים שהעולה ישב בישראל באותה שנה, ולא יינתן אלא בפעם הראשונה שנעשה לעולה; לפי בקשתו לא תובא במנין 42 החדשים תקופת היעדרות רצופה מהארץ שאיננה פחותה מששה חדשים ואיננה עולה על שלוש שנים.

(ד) בסעיף זה "עולה" - מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, או מי שזכאי לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, או מי שנמנה עם סוג בני אדם ששר האוצר קבע שדינם כדין עולה לענין זה, אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי סעיף 10(ד) לחוק האזרחות, תשי"ב-1952.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע:

1. כללים למתן הזיכויים על פי סעיף קטן (א) למי שהיה בעבר בגדר "עולה";

2. דרך כלל או במקרים מסויימים, הוראות אחרות לגבי תחילת תקופת 42 החדשים והפסקה ברציפות התקופה.

מס רווחי הון - פטור לעולה חדש


צור קשר!

Back to Top