החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

ילדים נטולי יכולת - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

המדינה תומכת במשפחות להם ילדים עם בעיות בריאותיות הגורמות להם להיות מוגדרים בתור ילדים נטולי יכולת. התמיכה נעשית באחת מבין שתי דרכים שונות, ועל העובד לבחור באיזו מבין הדרכים הוא מעוניין להשתמש עבור כל ילד.

זיכוי בעד הוצאות החזקת ילד במוסד

על-פי סעיף 44 בפקודת מס הכנסה, זכאי עובד אשר לו או לבן זוגו ילד נטול יכולת לקבל זיכוי במס הכנסה. גובה הזיכוי הוא 35% מן הסכומים אותם שילם העובד עבור החזקה של ילד, אישה או הורה במוסד מיוחד.

זיכוי בעד ילד נטול יכולת

על-פי סעיף 45 בפקודת מס הכנסה, זכאי עובד אשר לו או לבן זוגו ילד נטול יכולת לקבל זיכוי במס הכנסה. גובה הזיכוי הוא שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה בעד כל ילד עם בעיות אלו.

הגדרת ילדים נטולי יכולת

ילד נטול יכולת מוגדר מגיל לידה ועד גיל 18 במידה והילד סובל מאחת או יותר מן הבעיות הבאות:

  • ילד עם בעיית פיגור שכלי
  • ילד עם בעיית שיתוק מוחלט
  • ילד המרותק למיטה בתמידות
  • ילד עיוור
  • ילד המוגדר בתור בלתי שפוי בדעתו

במידה והילד תלוי בהוריו, ואינו יכול להסתדר באופן עצמאי, או במידה והנער גר בבית הוריו, הזכות קיימת גם לאחר גיל 18.

פקודת מס הכנסה - זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

סעיף 44:

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה.

פקודת מס הכנסה - זיכוי בעד נטולי יכולת

סעיף 45:

(א) יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

(ב) (בוטל).

(ג) יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן (א) רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 44.

(ד) שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לזכאות לנקודות זיכוי על פי סעיף זה.

תיעוד נדרש

  • טופס 127 (תעודה רפואית):

טופס הממולא על-ידי רופא מקצועי בתחום, המכיר את הילד. האבחנה צריכה להיות ברורה ומדוייקת, ורשומה בשפה העברית. יש לציין על גבי האבחנה את התאריך שבו בוצעה האבחנה.


צור קשר!

Back to Top