החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

משפחה חד הורית - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

לפי סעיף 40(ב)(1) בפקודת מס הכנסה, זכאי יחיד החי במסגרת משפחה חד הורית (אם חד הורית או אב חד הורי) לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה על עצם היותו משפחה חד הורית.

בנוסף, לפי אותו סעיף בפקודת מס הכנסה, זכאי יחיד החי במסגרת משפחה חד הורית לקבל נקודת זיכוי שנתית ממס הכנסה בעבור כל ילד שטרם מלאו לו 19 שנים בשנת המס. החריגים לכלל זה הם:

ילד שנולד השנה - עבורו תינתן חצי נקודת זיכוי שנתית ממס בלבד.

ילד שמלאו לו 18 במהלך שנת המס - עבורו תינתן חצי נקודת זיכוי שנתית ממס בלבד.

חשוב להדגיש כי כללים אלו פועלים גם במידה והגבר הוא ראש המשפחה החד הורית, כלומר שהוא אב חד הורי, ולכן הוא זכאי לקבל את הזכויות במקום האם.

לשון החוק - פקודת מס הכנסה

40. (ב) (1) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חד-הורית שהיו לו ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם תשע-עשרה שנה ושכלכלתם היתה עליו, אך אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף 37, יבואו בחשבון בנוסף לנקודת הקיצבה לפי סעיף קטן (א), בשל ילדיו כאמור הנמצאים אצלו, 21/ נקודת זיכוי בשל כל ילד, בשנת לידתו ובשנת בגרותו, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו ובשל עצם היותו הורה במשפחה חד-הורית - נקודת זיכוי נוספת אחת בלבד;


צור קשר!

Back to Top