החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

נכות - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

לפי סעיף 9(5) בפקודת מס הכנסה, זכאי עיוור או נכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% במקרים מיוחדים, לפטור ממס הכנסה על הכנסות ממשכורת עד לסכום של 501,500 ש"ח לשנה.

אם ההכנסה ממשכורת הייתה פחות מ-58,920 ש"ח, אז ניתן לקבל פטור ממס גם עבור הכנסות שאינן משכורת עד לסכום כולל של 58,920 ש"ח.

נכות זמנית (כלומר, נכות שנמשכה פחות משנה אך מעל חצי שנה) ישנו חישוב יחסי מיוחד. על תקופת נכות הפחותה מחצי שנה אין פטור ממס כלל.

פקודת מס הכנסה - עיוור, נכה 100%

סעיף 9(5)

[הכנסות פטורות:]

א)הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

1. נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר - הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים;

2. נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים - הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים;

לענין זה -

(א)נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקים שלהלן תחול הקביעה האמורה:

1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

2. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

3. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

5. (בוטל ע"י סעיף 19 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7) תשמ"ב-1982;

6. פרק ג', פרק ו'2 ופרק ט'2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

7. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994;

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף על החוקים האמורים;

(ב)לא נקבע אחוז נכותו של נכה כאמור ייקבע על פי תקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) היתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה כאמור נמוכה מ-85,200 לירות או שלא היתה לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 85,200 לירות. ואולם אם היתה לו הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף - עד לסכום כולל של 120,000 שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ג)(1)לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(1) לגבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (בפסקה זו - יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(1) ו-(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות.

(2)לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(2), יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(2);

ריבית על כספי פיצויים

אם הופקדו כספים שמקורם בפיצויים בשל פגיעת גוף בתוכנית חסכון, פקדון או קופת גמל, אז הריבית והרווחים על כספים אלו תהיה פטורה עד סכום של 117,600 ש"ח.

פטור על הוצאות רכב לנכה רגליים

על פי סעיף 9(6א) בפקודת מס הכנסה, סכומים אותם מקבל נכה רגליים לשם החזקת רכבו פטורים ממס.

פקודת מס הכנסה - פטור על הוצאות רכב לנכה רגליים

9(6א)

[הכנסות פטורות:]

סכומים שנכה ברגליו מקבל על פי דין להחזקת רכבו;

פטור מתשלום מס על קצבאות

על פי סעיף 9(6) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס על קצבאות נכות שמשלמת המדינה בשל פגיעות מלחמה, אזורי ספר, ופעולות איבה. הפטור חל גם על מי שמקבל קצבה משום שהיה תלוי להכנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה (כלומר, אלמנות ויתומי צה"ל).

לפי סעיף 9(6ג) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס על קצבאות נכות שמשלם הביטוח הלאומי. כמו-כן, לפי סעיף 9(6ה) ישנו פטור על קצבת נכות המתקבלת ממדינת חוץ (כלומר תשלום קצבת נכות המגיע מחו"ל).

פקודת מס הכנסה - פטור מתשלום מס על קצבאות

9(6)

[הכנסות פטורות:]

קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר או פגיעת איבה וקצבאות המשתלמות מאת אוצר המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולת מלחמה;

לענין זה -

"פצעי מלחמה" - מחלה, החמרת מחלה או חבלה שאירעו ליחיד בתקופת שירותו עקב שירות צבאי כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או עקב שירות מלחמתי כמשמעותו בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, או בנסיבות המזכות אותו לגימלה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

"פגיעת ספר"*

"פגיעת איבה" - כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

פטור מתשלום מס על פיצויים

על פי סעיף 9(7) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס על פיצויים חד פעמיים שקיבל אדם בשל חבלה או מוות.

פקודת מס הכנסה - פטור מתשלום מס על פיצויים

9(7)

[הכנסות פטורות:]

כל סכום הון שנתקבל כפיצויים כוללים על מוות או חבלה;


צור קשר!

Back to Top