החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

פרישה - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

מיהו גימלאי ומהי קיצבה

מינואר 2004, גמלאי הוא מי שמלאו לו: בגבר 60 שנה ובאישה 55 שנה, ומי שפרש בגין נכות יציבה (קבועה) של 75%.

מחודש אפריל 2004, ייקבע גיל הגמלאי בהתאם לחוק גיל הפרישה. העלאת גיל הפרישה תהא בהדרגה, ותפרס במשך מספר שנים.

לעניין גיל פרישה, קצבה (פנסיה) היא התשלום החודשי המשולם לגמלאי (או חלילה לשאיריו) מהמעביד, או מקופת הגמל. כמו כן, משולמת קצבה חודשית לגמלאי על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שאינה נחשבת להכנסה.

מענק פרישה (או פיצויי פרישה)

על פי סעיף 9(7א) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור מתשלום מס הכנסה על מענק פרישה (פיצויי פיטורין) אותו קיבל אדם שפרש ממקום עבודתו. גובה הפטור הוא עד סכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול מספר שנות העבודה במקום העבודה.

הסכום המירבי עליו ניתן פטור מתשלום מס הכנסה על מענק פרישה הוא 9,890 ש"ח לכל שנת עבודה.

עובד שפרש או פוטר מעבודתו, אך מצא מקום עבודה חדש, יכול לבחור שלא לקבל אל ידיו את כספי מענק הפרישה, אלא להפקידם בקופת גמל לפיצויי פרישה. במצב זה עובר הוותק של העובד לצרכי פיצויי פרישה ממקום העבודה הקודם למקום העבודה החדש.

מענק מוות

במקרה שסיבת הפסקת העבודה הינה מוות, אז ניתן פטור מתשלום מס הכנסה על מענק מוות אותו קיבלו שאריו של אדם. גובה הפטור הוא עד סכום השווה למשכורת שני חודשי עבודה כפול מספר שנות העבודה במקום העבודה.

הסכום המירבי עליו ניתן פטור מתשלום מס הכנסה על מענק מוות הוא 19,790 ש"ח לכל שנת עבודה.

פקודת מס הכנסה - מענק פרישה ומענק מוות

9(7א) (א)

[פטורים ממס:]

1. מענק הון שנתקבל עקב פרישה - עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה;

2. בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 25,000 לירות לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה;

3. לענין פסקת משנה זו, "פרישה" - לרבות שינוי מעמדו של עובד באגודה שיתופית משכיר לחבר בה;

4. (א) עובד שעם פרישתו ממעבידו עמדו לזכותו בקופת גמל לפיצויים כספים המיועדים למענק פרישה או שקיבל מענק פרישה, ובעת פרישתו הודיע למנהל כי הוא בוחר בהחלת הוראות פרט זה לא יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל לפיצויים או שהפקיד מיד עם פרישתו בקופת גמל כזו, כאילו נתקבלו בידו, אם תוך שנה מפרישתו החל בעבודה אצל מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים לפיצויים לאותה קופת גמל;

(ב) נתקיים האמור בפרט-משנה (א), והעובד פרש לאחר מכן מעבודתו אצל מעביד אחר בלי שנתקיימו בו הוראות פרט-משנה (א) (להלן - המעביד האחרון), יחולו לגביו פרטים (1) עד (3) בכפוף להוראות אלה:

תקופות עבודתו אצל המעבידים השונים שכללו פרישות רצופות כאמור בפרט-משנה (א) יצורפו, ויראוהו כאילו עבד במשך כל שנות עבודתו האמורות אצל המעביד האחרון;

הסכומים העומדים לזכותו בקופת הגמל לפיצויים, בעת פרישתו מהמעביד האחרון, שמקורם במענקים בשל פרישות כאמור בפרט-משנה (א), לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם (להלן בפרט זה - רווחים על מענק), ייחשבו כחלק ממענק הפרישה של המעביד האחרון;

(בא) נתקיים האמור בפרט משנה (א) והעובד נפטר, יחולו לגביו הוראות פסקת משנה (ב) בכפוף להוראות (I) ו-(II) של פרט משנה (ב) ובשינויים המחוייבים לפי הענין;

(ג) עובד אשר בעת פרישתו כאמור בפרט-משנה (א) קיבל חלק ממענק הפרישה שנצבר לזכותו יהיה חייב במס על הסכום שקיבל;

(ד) עובד שבחר בהחלת הוראות פרט זה רשאי לחזור בו מבחירתו תוך שנתיים, ואם חזר בו כאמור יראו את הרווחים על המענק כחלק מהמענק, ולענין הפטור תהיה? משכורתו האחרונה משכורתו כפי שהיתה בעת פרישתו כשהיא מוגדלת בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה מפרישתו ועד חזרתו מבחירתו, ותקרת הפטור תהיה כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו, אולם תקופת עבודתו לאחר פרישתו מהמעביד האחרון לא תובא בחשבון; בכפוף לאמור, כל סכום שמשך מקופת גמל לפיצויים לפני פרישתו מהמעביד האחרון, ושמקורו במענקי פרישה כאמור בפרט-משנה (א) והרווחים עליהם - חייבים במס;

5. על אף האמור בסעיף 164, יהא מי שמשלם מענק פרישה הפטור על פי פרט (4) פטור מחובת ניכוי המס, ובלבד שקיבל על כך אישור מהמנהל או ממי שהמנהל הסמיך לכך;


צור קשר!

Back to Top