החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

קופות גמל הינן מכשיר חסכון לטווח ארוך או בינוני שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-196

תוכן [ הסתר ]

קופות גמל הינן מכשיר חסכון לטווח ארוך או בינוני שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן - התקנות). באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות.

קופת גמל לתגמולים

  • קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים

העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.

  • קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים

העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו). העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.

קופות גמל אישית לפיצויים

קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין.

קופות גמל לדמי מחלה

קופת גמל בה העמית הוא המעביד המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו;

קופת גמל למטרה אחרת

נועדה לתשלום דמי חגים, דמי הבראה וכדו'. ההפרשות לקופה מסוג זה מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);

קופות גמל לחופשה

הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);

קופת גמל - החזרי מס הכנסה


צור קשר!

Back to Top