החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

קופת גמל - החזרי מס הכנסה - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני או ארוך. מאחר והמדינה מעוניינת לעודד את האזרחים לחסוך לטווח ארוך, ניתנו לאפיק חסכון זה הטבות מסוי המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964. באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים למטרות שונות, לרבות לצרכים פנסיוניים של העמיתים.

הטבות המס הניתנת על הפקדה אל קופת גמל מתחלקות לשני סוגים:

  • הקטנת הסכום החייב במס - ניכוי

הטבות אלו מקטינות את ההכנסה החייבת במס של העובד, ואיתה את מס ההכנסה אותו ישלם. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד.

  • הקטנת סכום המס עצמו - זיכוי

הטבות אלו מקטינות ישירות את הסכום אותו ישלם העובד למס הכנסה, ולכן שווי ההטבה אינו תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד (אלא אם העובד אינו משלם מס הכנסה כלל).

תגמולים מול קיצבה

קיימות שתי אופציות לחסכון לטווח ארוך לשתי מטרות שונות:

  • הפקדה למטרת תגמולים

הפקדה במטרה לקבל בעתיד סכום כסף חד פעמי גדול.

  • הפקדה למטרת קיצבה (פנסיה)

הפקדה במטרה לקבל בעתיד קצבה חודשית קבועה עד סוף החיים (פנסיה).

הפרשות במקום העבודה

הפקדות לחסכון לטווח ארוך נעשות בדרך כלל על ידי המעביד עבור העובד, כלומר, בדרך כלל מקום העבודה הוא זה שדואג לעובדיו. העובד והמעביד מפקידים בשיעורים שווים אל קופת גמל עד לתקרה קבועה מראש, התלויה בהסכם העבודה של העובד. במקומות עבודה רבים מוגדר כי ההפקדה הינה 5% אותם משלם העובד, ו-5% אותם משלם המעביד. העובד זוכה גם לזיכוי וגם לניכוי ממס הכנסה בגין הפרשותיו אלו. הכספים מיועדים ככלל לגיל פרישה.

אמנם, מקום העבודה הוא זה שאמור לדאוג לחסכון לטווח ארוך עבור עובדיו, אך עם זאת, לעיתים מקום העבודה מפריש את הכספים רק על משכורת הבסיס, ולא על סך כל ההכנסות של העובד. כדאי לשים לב כי ההטבה אותה ניתן לקבל היא לא רק על משכורת הבסיס, אלא על כל משכורת הברוטו, כולל הוצאות רכב, הוצאות ביגוד, נסיעות, פדיון חופשה צבורה ועוד.

  • אם המעביד לא הפקיד עבורך כספים על כל השכר ברוטו, אלא רק על חלק מן השכר, ניתן לבצע הפקדה עצמאית לקופת גמל כדי לקבל הטבה גם על סכומים אלו.
  • אם משכורת הבסיס שלי היא 8000 ש"ח, אך אני מקבל גם הוצאות רכב של 2000 ש"ח, אז אני יכול לקבל הטבה על הפרשות בגין שכר של 10,000 ש"ח. אם המעביד שלי הפקיד עבורי כספים רק עבור 8000 ש"ח, אז אני יכול לקבל הטבות אם אפקיד בעצמי כספים על ה-2000 ש"ח הנותרים.

המדינה מעוניינת לעודד את ההפקדות למטרת קצבה, ולכן הפקדות כאלה יקבלו הטבות גדולות יותר.

ניכוי מס

על-פי סעיף 47 בפקודת מס הכנסה, רשאי העובד להפחית מהכנסתו החייבת במס חלק מן הסכום אותו הפקיד בקופת גמל, ולא לשלם בעבור הסכום שנוכה מס הכנסה. כלומר, כאילו העובד לא הרוויח את אותו הסכום מעולם.

על סכומים עליהם לא הפקיד המעביד עבור העובד כספים (הוצאות רכב, הלבשה, נסיעות, פדיון ימי חופשה וכו'), יכול העובד להפקיד בצורה עצמאית אל קופת גמל למטרת תגמולים או למטרת קצבה. ההפקדה המירבית אותה יכול עובד להפקיד, ולקבל בעבורה ניכוי מס, עומדת על 5% מן ההכנסה עליה לא הפקיד המעביד עבור העובד, עד לתקרה הנקבעת מדי שנה בשנה.

פקודת מס הכנסה - ניכוי מס - קופת גמל

47.

[ניכוי תשלומים:]

(א)בסעיף זה -

1. "הכנסה מזכה" - סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א, כמפורט להלן, לפי הענין:

לגבי יחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה - עד לסכום של 84,000 שקלים חדשים לשנה;

לגבי יחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה - עד לסכום של 118,800 שקלים חדשים לשנה;

לגבי יחיד שהיו לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה הכנסת עבודה, בשל הכנסת עבודה - עד לסכום האמור בפסקה (1) ובשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה - עד לסכום האמור בפסקה (2) בניכוי הכנסת העבודה שלו, או בניכוי הסכום האמור בפסקה (1), לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שתובא בחשבון, תחילה, הכנסת העבודה שלו.

2. (נמחקה).

(ב)יחיד שבשנת המס שילמו הוא, בן-זוגו, ילדו או הורהו סכומים לקופת גמל בעד תגמולים או קיצבה לטובת אחד מהם, גם אם ציווה שלאחר מותו תועבר זכותו לטובת מוסד שהוכר כמוסד ציבורי לענין סעיף 9(2), או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה של אחד מהם, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור ובלבד שהניכוי לא יעלה על -

1. 7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה; ואולם אם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם עולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר לו, בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל-4% מאותה הכנסה;

2. 5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה ושלגביה המעביד לא שילם בעדו לקופת גמל לתגמולים או לקצבה והוא איננו זכאי בשלה לקצבה על פי דין או חוזה.

(ג) סכום שנוכה לפי סעיף קטן (ב) לא יובא בחשבון לצורך סעיף 45א.

(ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ניכויים בשיעורים גבוהים מהאמורים בסעיף קטן (ב) לסוג מסויים של בני-אדם ובתנאים ובסייגים שיקבע.

זיכוי מס

על-פי סעיף 45(א) בפקודת מס הכנסה, רשאי העובד לקבל החזר ממס הכנסה עבור אחוז מסויים מן הסכומים אותם הפקיד בקופת גמל. כלומר, אם גובה הזיכוי לדוגמא הוא 25%, וההפקדה הייתה של 1000 ש"ח, אז העובד יקבל חזרה ממס הכנסה 250 ש"ח.

על סכומים עליהם לא הפקיד המעביד עבור העובד כספים (הוצאות רכב, הלבשה, נסיעות, פדיון ימי חופשה וכו'), יכול העובד להפקיד בצורה עצמאית אל קופת גמל למטרת תגמולים או למטרת קצבה. ההפקדה המירבית אותה יכול עובד להפקיד, ולקבל בעבורה זיכוי מס, עומדת על 5% מן ההכנסה עליה לא הפקיד המעביד עבור העובד, עד לתקרה הנקבעת מדי שנה בשנה.

גובה הזיכוי אותו יקבל העובד עבור הפקדותיו תלוי במטרת ההפקדה. אם ההפקדה הינה למטרת קיצבה, יהיה גובה ההחזר 35% מגובה ההפקדה. אם ההפקדה היא למטרת תגמולים, אז יהיה גובה ההחזר 25% מגובה ההפקדה.

פקודת מס הכנסה - זיכוי מס - קופת גמל

45א.

[זיכוי תגמולים:]

(א) יחיד יזוכה ממס ב-25% מן הסכומים ששילמו הוא, בן זוגו, ילדו או הורהו בשנת המס -

1. לביטוח חייו או חיי בן זוגו, ילדו או הורהו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל;

2. כתשלום לקופת גמל, למעט תשלום לקופת גמל לקיצבה במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה ולמעט תשלום לקופת גמל שהיא קרן השתלמות.

(ב) יחיד יזוכה ממס ב-35% מן הסכומים ששילמו הוא, בן זוגו, ילדו או הורהו בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה שלו, של בן- זוגו, של ילדו או של הורהו.

(ג)*בסעיף זה -

  • "ביטוח חיים" - ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון;
  • "הכנסה מזכה" - כהגדרתה בסעיף 47;
  • "פנסיה מקיפה" - תכנית פנסיה הכוללת גם תשלומי פנסיה בשל נכות ותשלומי פנסיה לשאירים.

(ד)*על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים, לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:

1. סכום של 1,632 שקלים חדשים;

הסכום הנמוך מבין אלה:

(א)היחס שבין כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף קטן (א)(1) ולקופת גמל כאמור בסעיפים קטנים (א)(2) או (ב), לבין הכנסתו המזכה של היחיד, כשהוא מוכפל בהכנסה המזכה כאמור;

(ב)לענין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה - 5% מהכנסתו המזכה, ולענין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה - 7% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהזיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף קטן (א)(1) ועל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים

על פי סעיף 9(17) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס הכנסה על סכומים אותם מושך עובד או עמית עצמאי מחשבונו בקופת גמל לתגמולים. סכומים אלו כוללים רווחים וריבית אותם צבר בקרן. הפטור ניתן עד לגובה התשלומים אותם שילם עבורו המעביד שלו, בתנאי שקופת הגמל הייתה מאושרת על ידי רשויות המס.

פקודת מס הכנסה - משיכת כספים - קופת גמל

9(17)

[פטורים ממס:]

כספים שקיבל עובד, למעט כספים שקיבל על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה כהגדרתו בסעיף 3(א), עד גובה תשלומי המעביד לקופת גמל לתגמולים וכספים אלה אינם חייבים במס על פי סעיף 87, ובלבד שלגבי תשלומים שנעשו משנת המס 1964 ואילך יהיו פטורים רק אותם כספים עד גובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל וכן כספים שחוייבו במס על פי סעיף 3(ה3);

קופת גמל לבן בת זוג

הפקדות לקופת גמל עבור בן או בת זוג, גם אם אינו עובד, הינן הוצאה מוכרת לבן הזוג העובד במסגרת התקנות.

קופת גמל כחיסכון לילד

הפקדות בקופת גמל עבור ילד הינן הוצאה מוכרת במסגרת התקנות.

קופת גמל עבור הורה

הפקדות לקופת גמל עבור ההורה הינן הוצאה מוכרת לשכיר (ובתנאי שההורה לא ביקש החזר בגינן).


צור קשר!

Back to Top