החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

קרן השתלמות לעצמאים - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

על פי סעיף 17(5א) בפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד אל קרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו השנתית, ובתנאי שסכום זה לא יעלה על 9495 ש"ח. כלומר, ההכנסה השנתית המירבית עליה ניתן לקבל הטבת מס היא 211,000 ש"ח. את הכספים אותם הפקיד העצמאי לקרן השתלמות, הוא יכול לנכות משכרו (כלומר, על סכומים אלו אין הוא משלם מס הכנסה).

פקודת מס הכנסה - הפקדת כספים - קרן השתלמות עצמאי

17(5א)

[ניכויים מותרים:]

סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו הקובעת; סכומים כאמור לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת; לענין זה -

"הכנסה קובעת" - הכנסתו החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד, לפני הניכוי לפי פסקה זו, ועד לסכום של 156,000 שקלים חדשים בשנה;

"קרן השתלמות לעצמאים" - קרן השתלמות המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד;

משיכת כספים

על פי סעיף 9(16ב) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס הכנסה על סכומים אותם משך עצמאי מחשבונו בקרן השתלמות. סכומים אלו כוללים רווחים וריבית אותם צבר בקרן.

הפטור על משיכת כספים מקרן השתלמות ניתן רק במידה וחלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.

אם המשיכה נעשית כאשר העצמאי הגיע לגיל פרישה, או שהמשיכה נעשית כדי לממן השתלמות מקצועית של העצמאי, אז ניתן לבצע את המשיכה 3 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן, ועדיין לקבל פטור ממס על הכספים שנמשכו.

פקודת מס הכנסה - משיכת כספים - קרן השתלמות עצמאי

9(16ב)

[פטורים ממס:]

(א)סכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת - אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי סכומים ששימשו את היחיד לצורך השתלמותו - אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר היחיד, יהיו הזכאים לקבלת סכומים כאמור למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס; המנהל רשאי לקבוע כללים לענין הזכאות למשוך סכומים לצורך השתלמות בפטור ממס. לענין זה, "ההפקדה המוטבת" - 14,140 שקלים חדשים לשנה;

(ב) הוראות פסקה (16א)(ב) עד (ד) יחולו על משיכת סכומים לפי פסקה זו, בשינויים המחוייבים;


צור קשר!

Back to Top