החזר מס - החזרי מס הכנסה לשכירים חינם - בדיקת החזרי מס וייעוץ פקידי שומה במס הכנסה

קרן השתלמות לשכירים - מידע מפורט אודות הנושא, בדגש על החזרי מס.

תוכן [ הסתר ]

קרנות השתלמות לעובדים הם כלי לחסכון לטווח קצר ובינוני. העובד מפקיד עד לתקרה של 2.5% משכרו אל קרן ההשתלמות, והמעביד מוסיף על הפקדה זו עד לתקרה של 7.5% משכר העובד. כלומר, בסך הכל מופקדים בכל חודש על ידי העובד והמעביד 10% משכר העובד אל קרן ההשתלמות. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים.

על פי סעיף 9(16א) בפקודת מס הכנסה, ניתן פטור ממס הכנסה על סכומים אותם משך עובד מחשבונו בקרן השתלמות. סכומים אלו כוללים רווחים וריבית אותם צבר בקרן.

הפטור על משיכת כספים מקרן השתלמות ניתן רק במידה וחלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.

אם המשיכה נעשית כאשר העובד הגיע לגיל פרישה, או שהמשיכה נעשית כדי לממן השתלמות מקצועית של העובד, אז ניתן לבצע את המשיכה 3 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן, ועדיין לקבל פטור ממס על הכספים שנמשכו.

במקרה של מוות של העובד, יכולים שאריו לקבל את הכספים עם פטור מלא ממס.

במידה והעובד משך סכום כלשהו מקרן השתלמות, הקרן נחסמת להפקדות נוספות.

פקודת מס הכנסה - הפקדת כספים - קרן השתלמות שכירים

3(ה)

[הכנסות אחרות:]

סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, (להלן - הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין הסכם קיבוצי החל עליו - בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ-8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ-7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן.

לענין זה -

"משכורת קובעת" - הכנסת עבודה - למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים - אך לא יותר מכפל הסכום מהווה תקרה לענין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

"עובד הוראה" - חבר באחת מקרנות השתלמות אלה:

(א)קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ;

(ב)קרן השתלמות למורים על יסודיים, מורי סמינרים? ומפקחים בע"מ;

(ג)קרן השתלמות למורים על יסודיים בע"מ;

פקודת מס הכנסה - משיכת כספים - קרן השתלמות שכיר

9(16א)

[פטורים ממס:]

(א) סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה - אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו - אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס;

(ב)הפטור לפי פסקה זו מותנה בכך שאם משך עובד סכום כלשהו מחשבונו, ייסגר החשבון לתשלומים נוספים; נסגר החשבון כך, יחולו הוראות פסקת משנה (א) לגבי משיכת יתרת הסכום שבחשבון; ובלבד שאם נמשך לשם השתלמות בישראל סכום שאינו עולה על שליש הסכום שעמד לרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו משיכה אחרת של סכום כאמור ב-12 החדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה כמשיכה לענין זה;

(ג)לענין פסקה זו, "מועד התשלום הראשון" - המוקדם מבין אלה:

סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;

סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם;

"הפקדה מוטבת" - כל אחד מאלה:

סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי סעיף 3(ה), כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן;

סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:

(א)סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף 3(ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור;

(ב)סכום בשיעור שאינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד;

(ג)סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002);

סכום ששולם לקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כהגדרתה בסעיף 58א, עד לסכום השווה ל-14,140 שקלים חדשים לשנה;

(ד) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים לענין סגירת חשבון לתשלומים נוספים ולענין תנאים שבהם חשבונות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד לצורך פסקה זו;

(ה)(נמחקה).


צור קשר!

Back to Top